RNDr. Martina Vagačová – lektorka


Venujem sa vzdelávaniu a individuálnemu poradenstvu vo výchove. Pracujem predovšetkým s rodičmi, ale aj inými ľuďmi, ktorým ležia na srdci vzťahy dospelých a detí. Vytváram priestor a príležitosti pre učenie, zdieľanie a praktický rozvoj postojov a zručností potrebných pre harmonický vzťah dospelého a dieťaťa, pričom nezabúdam aj na budovanie kvalitného partnerského vzťahu. Vychádzam z adlerovských princípov individuálnej psychológie, konkrétne cez program Efektívneho rodičovstva. Ide o overený koncept výchovy s dlhoročnou tradíciou, ktorý zmenil vzťahy a život tisícok rodín po celom svete. Jedná sa o prístup, ktorý sa zaoberá nielen výchovnými problémami a spôsobmi ich riešenia, ale najmä budovaním vzťahu medzi rodičom a dieťaťom.

Práci s rodičmi a deťmi sa intenzívne venujem od r. 2010 najmä prostredníctvom Kurzov efektívneho rodičovstva, rodičovských klubov, seminárov a prednášok na vybrané výchovné problémy a individuálnych konzultácií. Už od viac ako 1000 ľudí evidujem referencie o pozitívnej zmene a prehĺbení vzťahu so svojimi deťmi na základe absolvovania kurzu. So stovkami ďalších záujemcov som pracovala prostredníctvom špecializovaných prednášok a seminárov zameraných na vybrané oblasti výchovy.

Rodičovstvo vnímam ako cestu. Táto so sebou prináša pocity veľkej radosti a naplnenia, ale aj frustrácie a vyčerpania. Som rada, že môžem ponúknuť pomocnú ruku.

Kontakt: info@efektivne-rodicovstvo.sk, 0903 159 488

Miesto pre individuálne poradenstvo: Špitálska 20, Bratislava

Identifikačné údaje:

Efektívne rodičovstvo s.r.o., Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava,

IČO: 46793992 , DIČ: 2023585828, Účet vo Fio banke: 2000301013/8330,  IBAN: SK8183300000002000301013

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vyplnením prihláška dáva objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov. Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije prevádzkovateľ len na vyššie uvedené účely v rámci vášho oprávneného záujmu a svojich obchodných aktivít. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou na: info@efektivne-rodicovstvo.sk 

Zásady ochrany osobných údajov tu