Intenzívny workshop praktických zručností (MŠ)

Intenzívny workshop praktických zručností efektívnej výchovy pre pedagógov materských škôl.

Základom rozvoja rešpektujúcej výchovy sú dva piliere: prijímajúca atmosféra a kvalita vzájomného vzťahu medzi dieťaťom a učiteľom. Tie stoja najmä na rozvinutej emočnej inteligencii, umení komunikácie a schopnosti konštruktívneho riešenia problémov. Tým sa znižuje napätie pri vzájomnej interakcii a vzniká bezpečný priestor na kreatívne učenie a rozvoj dieťaťa.

Komu je intenzívny workshop určený?

Keďže ide o intenzívny workshop zameraný na zvýšenie kvality efektívnych zručností je určený pedagogičkám a pedagógom s praxou.

Čo sa naučíte ?

 • Ako deti povzbudzovať, oceňovať a podporovať tak, aby sme budovali ich sebadôveru
 • Ako hovoriť, aby deti rozumeli a prijímali vaše požiadavky
 • Ako počúvať tak, aby ste chápali, čo vám deti hovoria
 • Ako vytvoriť v triede pravidlá, ktoré sú motivačné a podporujú spoluprácu
 • Ako stanovovať hranice , ktoré sú účinne a budujú spojenia
 • Ako riešiť problémy tak, aby viedli ku spokojnosti všetkých zúčastnených

Čo vám workshop prinesie? 

 • Budete zažívať menej stresu
 • Deti vás budú viac rešpektovať
 • Menej konfliktov a viac harmónie v triede

Čo získajú deti?

 • Zvýšenú zodpovednosť a sebakontrolu
 • Väčšiu túžbu spolupracovať a učiť sa
 • Zlepšenie schopnosti spolupráce v skupine

Ako workshop funguje?

Je rozvrhnutý do 3 dní po 8 hodín. Jednotlivé stretnutia sú vedené interaktívne s dôrazom na praktickú aplikáciu v pedagogickom procese. Každé stretnutie využíva vo svojich jednotlivých častiach nasledovné metódy a nástroje:

 • Štruktúra: prezentácia teoretických vedomostí, modelové situácie a praktická aplikácia priamo v procese spriatelenej Materskej školy
 • Forma : práca v skupinách na príkladových situáciách účastníkov z ich vlastnej praxe, cvičenia, riešenie modelových situácií, praktická časť s deťmi v triedach
 • Proces: skupinová diskusia, praktická aplikácia, reflexia

 Obsah stretnutí:

 1. Princípy a základy efektívnej výchovy.

Pochopenie ľudského správania:  Emócie v našom živote: ako im rozumieť a vedieť s nimi narábať, faktory ovplyvňujúce správanie detí, výchovné štýly pedagóga a ich dopady. Rozvoj emočnej inteligencie. Prax v triede.

 1. Sebaúcta a vzájomná úcta: Ako podporovať a zvyšovať sebadôveru. Povzbudzovanie versus chvála.

Komunikácia I. – Ústretové načúvanie:  Ako počúvať, aby sme rozumeli, čo nám dieťa  hovorí. Otvorené otázky. Princípy počúvania: zachytenie skutočného odkazu dieťaťa, empatia a prejavenie súcitu. Komunikačné zlozvyky pri načúvaní. Prax v triede.

 1. Komunikácia II.- Ako s deťmi hovoriť, aby nás počúvali: Komunikačné bloky. Rešpektujúce vyjadrovanie požiadaviek voči dieťaťu- Ja vyjadrenie.

Spolupráca bez zastrašovania a podplácania: Zvládnutie konštruktívneho riešenia problémov, ktoré pomáhajú deťom rozvíjať kompetencie a preberať zodpovednosť. Prax v triede.

Termín: 17. 12., 20. 12., 21.. 12. 2021  v čase od 8:30 – 12:30 hod. a od 13:00 – 17:00 hod.

Cena: 200 € / osoba, max. počet 6 osôb

V cene kurzu je zahrnutá učebnica, pracovné materiály a školné.