Kurzy efektívneho vyučovania (pre pedagógov)

Viete, že základom úspešného učenia je kvalita vzájomného vzťahu medzi žiakom a učiteľom? Tá stojí na umení základných zručností komunikácie a riešenia konfliktov. Jedine tak sa zníži počet problémov a vznikne dostatočný priestor na kreatívne učenie.

Vychádzajúc z tohto poznania ponúkame kurzy a jednorazové školenia pre špecializované skupiny pedagógov, vychovávateľov, animátorov,…

Čo sa naučíte ?

 • Ako hovoriť, aby vás študenti počúvali
 • Ako počúvať tak, aby ste rozumeli, čo vám študenti hovoria
 • Ako vytvoriť v triede pravidlá, ktoré vyžadujú menej donucovania
 • Ako zaviesť disciplínu tak, aby bola účinná a neničila sebavedomie žiakov
 • Ako riešiť problémy tak, aby viedli ku spokojnosti vás aj študentov

Čo vám kurz prinesie?

 • Budete zažívať menej stresu
 • Študenti vás budú viac rešpektovať
 • Menej vyrušovania a konfliktov v triede
 • Menej disciplinárnych problémov

Čo získajú študenti?

 • Lepšie akademické výsledky a progres v osobnostnom raste
 • Zvýšenú zodpovednosť a sebakontrolu
 • Väčšiu túžbu spolupracovať a učiť sa
 • Zlepšenie schopnosti spolupráce v skupine

Obsah kurzu:

 1. Princípy a základy efektívnej výchovy a pochopenie ľudského správania:  Emócie v našom živote: ako im rozumieť a vedieť s nimi narábať, faktory ovplyvňujúce správanie detí, výchovné štýly a ich dopady.
 2. Povzbudzovanie: jadro osobného rozvoja. Ako podporovať a zvyšovať sebadôveru detí.
 3. Komunikácia I. – Ústretové počúvanie:  Ako počúvať, aby sme rozumeli, čo nám dieťa  hovorí. Princípy počúvania: zachytenie skutočného odkazu dieťaťa, empatia a reflexia jeho pocitov. Komunikačné bloky pri počúvaní.
 4. Komunikácia II.- Vyjadrovanie myšlienok a požiadaviek : Ako s deťmi hovoriť, aby nám rozumeli. Vyjadrovanie požiadaviek voči dieťaťu- Ja vyjadrenie. Komunikačné zlozvyky.
 5. Riešenie konfliktov: Mechanizmus problémového správania dieťaťa: 4 ciele  nevhodného správania, rozoznávanie ich príčin a zabezpečenie zmeny smerom ku spolupráci. Zvládnutie konštruktívneho riešenia problémov v živote s deťmi. Tresty a ich následky v živote dieťaťa.
Referencie

Ako kurz funguje?

Je rozvrhnutý do 12 – 13 hodín (60 minútových), ktoré sú rozdelené nasledovne:

cez týždeň: 5 stretnutíraz za týždeň po 2,5 hodiny alebo 4 stretnutiaraz za týždeň po 3 hodiny

cez víkend: 3 stretnutia  (sobota dopoludnia) po 4 hodiny

 

Minimálny počet: 10 účastníkov. Jednotlivé stretnutia sú vedené interaktívne s dôrazom na praktickú aplikáciu v pedagogickom procese. 

Každé stretnutie využíva vo svojich jednotlivých častiach nasledovné metódy a nástroje:

 • Štruktúra: prezentácia teoretických vedomostí, príkladové štúdie, atď.
 • Zapojenie: hranie rolí, riešenie modelových situácií, práca v skupinách, cvičenia
 • Proces: skupinová diskusia, zdieľanie vo dvojiciach, reflexia naučeného a možnosti využitia nových vedomostí.
 • Aplikácia: domáce zadania na aplikáciu v čase medzi jednotlivými stretnutiami, inšpiratívne čítania.

Cena kurzu: 

V cene kurzu je zahrnutá učebnica, pracovné materiály a školné.

Cena kurzu sa odvíja podľa miesta realizácie (odlišné náklady na dopravu lektora):

Bratislava: 60€/osoba

Kontakt