Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov 

Je pre nás dôležité, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré nám dávate počas akéhokoľvek kontaktu s nami sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Ak ste našim návštevníkom webu, kurzov, klubov, workshopov alebo prednášok (ďalej len záujemca), zverujete nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (zákon o ochrane osobných údajov).

  1. Záujemca udeľuje spoločnosti Efektívne rodičovstvo s.r.o. odoslaním registračného formulára, prihlášky alebo kontaktného mailu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v súlade s týmto dokumentom. Tento súhlas udeľuje do jeho odvolania, max. na dobu fungovania spoločnosti Efektívne rodičovstvo s.r.o..
  2. Vaše osobné údaje budeme spracovávať len na základe platného právneho dôvodu a to na základe Vášho oprávneného záujmu, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu. Efektívne rodičovstvo s.r.o. spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči záujemcom a účastníkom, kontaktovaním v súvislosti s dohodnutím termínu kurzov, klubov, prednášok alebo konzultácie, so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu alebo získaním údajov k platbe, za účelom vzájomnej komunikácie (dohodovanie si termínov ) a zasielania reklamných správ týkajúcich sa výhradne akcii Efektívneho rodičovstva s.r.o. Odoslaním registračného formulára, prihlášky, kontaktného mailu, alebo potvrdzujúcej správy, záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním vyššie uvedených správ. Efektívne rodičovstvo s.r.o. ďalej spracúva osobné údaje v prospech záujemcov a účastníkov za účelom vedenia histórie jeho registrácií. Efektívne rodičovstvo s.r.o.  zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov Efektívneho rodičovstva s.r.o. podľa týchto vyššie uvedených podmienok. Oprávnenia Efektívne rodičovstvo s.r.o. na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov tým nie sú dotknuté.
  3. Efektívne rodičovstvo s.r.o. spracúva osobné údaje v prípade záujemcu alebo účastníka v rozsahu krstné meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo. V prípade živých akcií (kurzov, seminárov, workshopov…) si niektoré dokumentujeme aj fotograficky. Fotografie následne používame na svojich weboch a na sociálnych sieťach na priblíženie atmosféry, príp. na ďalšie propagačné účely. Ak si neprajete, aby bola fotografia s Vami zverejnená, príp. si prajete dodatočne odstrániť fotografiu vašej osoby či menovku na fotografii, dajte nám vedieť na info@efektivne-rodicovstvo.sk
  4. Záujemca môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: info@efektivne-rodicovstvo.skSúhlas zanikne v lehote najneskôr do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu spoločnosti Efektívne rodičovstvo s.r.o. a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad, príjmový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.
  5. Efektívne rodičovstvo s.r.o. využíva funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb záujemcu v rámci stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy Efektívneho rodičovstva s.r.o. a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných záujemcom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej zákazník stránku navštívil, o čase strávenom na stránke a iných aktivitách spojených s návštevou stránky. Informácie o pohybe záujemcu na stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého záujemca stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.

So zaistením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii spracovateľov/sprostredkovateľov (účtovníci, administratívna výpomoc, poskytovatelia dátových úložísk a softvérových aplikácií…). Uzatvárame s nimi písomné zmluvy, v ktorých je zakotvená povinnosť chrániť vaše osobné údaje. Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, ak nám takú povinnosť ukladá zákon (napr. v prípade kontroly). Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou najmodernejších technológií a takisto sme prijali a udržiavame rôzne technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú ich zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu.

Tieto podmienky sú platné od 25.5. 2018

Kontaktujte nás info@efektivne-rodicovstvo.sk
+421 903 159 488

 

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám:
info@efektivne-rodicovstvo.sk

Efektívne rodičovstvo s.r.o.
Dobrovičova 10
811 09 Bratislava
Slovensko

IČO: 46793992
DIČ: 2023585828

Spoločnosť je zapísaná na Okresom súde Bratislava I, Vložka číslo:  83537/B